Skriv ut denna sida

Skogens paragrafer – skogsbrukarens guide till regler och råd

Skogens paragrafer guidar dig till vilka regler och råd som berör olika skogsbruksåtgärder. Tjänsten utvecklas och uppdateras fortlöpande. Information om vilka regelverk som finns med i aktuell version finns under INFO & HJÄLP.

I skogen finns det många natur- och kulturmiljövärden. Alla har samma lagskydd oavsett om de återfinns i kartregister eller inte. Som skogsägare är du ansvarig för hur skogsbruksåtgärden genomförs och att inga natur- och kulturmiljövärden skadas.

Observera att Skogens paragrafer endast ger dig en generell översikt och ska inte ses som ersättning för Skogsstyrelsens arbete med tillsyn eller rådgivning. För mer specifika frågor kring en åtgärd på din egen fastighet är du alltid välkommen att kontakta Skogsstyrelsen.

1. Vad vill du göra?
Välj typ av åtgärd:
2. I vilket län?
Välj län i listan:
3. Välj hänsyn
Kategori:
Välj hänsynsobjekt:

"Vald åtgärd..."
"Valt län..."
"Valt hänsynsobjekt..."
 

Anmälan om avverkning m.m.
Du ska göra en anmälan till Skogsstyrelsen om du ska göra någon av följande åtgärder i din skog: föryngringsavverkning, avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, uttag av skogsbränsle, användning av främmande trädslag, skyddsdikning, använda vegetativt skogsodlingsmaterial. Anmälan ska göras på särskild blankett minst sex veckor innan åtgärden ska påbörjas.

Ansökan om tillstånd
För vissa åtgärder måste man ansöka om tillstånd hos Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och invänta beslut. Frågan prövas då mot de bestämmelser som finns i skogsvårdslagen eller miljöbalken.
Hos Skogsstyrelsen söker du tillstånd för exempelvis avverkning inom fjällnära skog och avverkning av ädellövskog.
Hos länsstyrelsen söker du tillstånd för exempelvis skogsdikning som innebär markavvattning och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. skogsstyrelsen.se – Anmälan eller ansökan

Samråd om skogliga åtgärder
En del skogsbruksåtgärder ska anmälas för samråd. Det handlar om åtgärder såsom: skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna (motsvarar nyckelbiotoper), dikesrensning, skogsgödsling, askåterföring, stubbskörd, anläggande av skogsbilväg, byggande av traktorväg som innebär grävning och schaktning i större omfattning samt anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag.

Anmälan om samråd ska ske minst sex veckor innan åtgärden ska påbörjas på särskild blankett.
Du som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken.
Det innebär att du måste ha ett system för att kontrollera att ditt företag följer lagar och regler
och kunna göra förbättringar om det behövs.

I skogsvårdslagen finns särskilda regler om samråd inom renskötselns året-runt-marker.
skogsstyrelsen.se – Samråd om skogliga åtgärder
skogsstyrelsen.se – Egenkontroll – miljöbalken

Blanketter
Här hittar du blanketter för anmälan, tillstånd, samråd m.m. till Skogsstyrelsen. För blanketter till länsstyrelsen se respektive hemsida.
skogsstyrelsen.se – Blanketter

Förteckning
Förteckning över Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder (pdf 50kB)