Skriv ut denna sida

Skogens paragrafer – skogsbrukarens guide till regler och råd

Skogens paragrafer guidar dig till vilka regler och råd som berör olika skogsbruksåtgärder. Tjänsten utvecklas och uppdateras fortlöpande. Via länken INFO & HJÄLP hittar du vilka regelverk som tjänsten täcker in.

Kom ihåg att många natur- och kulturmiljövärden fortfarande är okända och/eller återfinns inte i kartor eller register. Du är ändå skyldig att ta hänsyn till dessa värden i samband med att du brukar din skog.

Observera att Skogens paragrafer endast ger dig en generell översikt och ska inte ses som ersättning för vårt arbete med tillsyn eller rådgivning. Har du mer specifik fråga kring en åtgärd är du alltid välkommen att kontakta oss.

1. Vad vill du göra?
Välj typ av åtgärd:
2. I vilket län?
Välj län i listan:
3. Välj hänsyn
Kategori:
Välj hänsynsobjekt:

"Vald åtgärd..."
"Valt län..."
"Valt hänsynsobjekt..."
 

Anmälan om avverkning m.m.
Du ska göra en anmälan till Skogsstyrelsen om du ska göra någon av följande åtgärder i din skog: föryngringsavverkning, avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden eller för att möjliggöra försöksverksamhet, uttag av skogsbränsle, användning av främmande trädslag, skyddsdikning, använda vegetativt skogsodlingsmaterial. Anmälan ska göras på särskild blankett minst sex veckor innan åtgärden ska påbörjas.

Ansökan om tillstånd
För vissa åtgärder måste man ansöka om tillstånd hos Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och invänta beslut. Frågan prövas då mot de bestämmelser som finns i skogsvårdslagen eller miljöbalken.
Hos Skogsstyrelsen söker du tillstånd för exempelvis avverkning inom fjällnära skog och ädellövskog.
Hos länsstyrelsen söker du tillstånd för exempelvis skogsdikning som innebär markavvattning och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Läs mer – Anmälan eller ansökan på skogsstyrelsen.se

Samråd om skogliga åtgärder
En del skogsbruksåtgärder ska anmälas för samråd. Det handlar om åtgärder såsom: skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna (motsvarar nyckelbiotoper), viss dikesrensning, skogsgödsling, askåterföring, stubbskörd, anläggande av skogsbilväg, byggande av traktorväg som innebär grävning och schaktning i större omfattning samt anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag.

Anmälan om samråd ska ske minst sex veckor innan åtgärden ska påbörjas på särskild blankett.
Du som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken.
Det innebär att du måste ha ett system för att kontrollera att ditt företag följer lagar och regler
och kunna göra förbättringar om det behövs.

I skogsvårdslagen finns särskilda regler om samråd inom renskötselns året-runt-marker.
Läs mer – Samråd om skogliga åtgärder på skogsstyrelsen.se
Läs mer – Egenkontroll – miljöbalken på skogsstyrelsen.se

Blanketter
Här hittar du blanketter för anmälan, tillstånd, samråd m.m. till Skogsstyrelsen. För blanketter till länsstyrelsen se respektive hemsida.
Gå till – Blanketter på skogsstyrelsen.se